Veelgestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 in een basisschool in De Pinte-Zevergem. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle basisscholen in De Pinte-Zevergem doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen hier. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum drie scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om meer dan één school van voorkeur op te geven. Als u maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om in te schrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de basisscholen in De Pinte-Zevergem.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school. Als er in die school plaats vrijkomt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op zijn/haar kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag daar om het rijksregisternummer van uw kind op het attest te vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt hier bekendgemaakt: overzicht vrije plaatsen

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Broers/zussen en kinderen personeel

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers en zussen*) en kinderen van personeel van de school krijgen absolute voorrang bij het inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school.
  Broers en zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). Bij onvoldoende plaatsen voor kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

   *ook plusbroers en –zussen of halfbroers en –zussen vallen hieronder

 • Alle kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald, in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand.

   

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school'.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van 'niet gunstige rangschikking' ontvangen, maar u blijft op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste op 31 december 2024 op een ander adres zal wonen, kan de toelating gegeven worden om dit nieuwe adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst Interne zaken (aanmelden@depinte.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode.
Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.
Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door de bevestiging van de start van de werken, aangegeven in het Omgevingsloket, te bezorgen (dit mag a.d.h.v. een screenshot of de bevestigingsmail).

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@depinte.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Bij het opvullen van een vrijgekomen plaats wordt de volgorde van de lijst van de niet-gerealiseerde inschrijvingen (de "weigeringslijst") gerespecteerd tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijvingen betrekking hebben. Voor het jongste geboortejaar in het kleuteronderwijs geldt de volgorde tot en met 30 juni. 

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@depinte.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bevat volgende leden:

 • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging
 • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat
 • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur De Pinte

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen?

De werking van de ombudsdienst inschrijvingen wordt geregeld in een reglement van orde, opgesteld door de organisator van de aanmeldingsprocedure.

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure

In geval van een klacht, een vaststelling over een technische fout of een zuiver materiële vergissing of de vraag over de erkenning van een uitzonderlijke situatie kan u terecht bij de organisator van de aanmeldingsprocedure.
Hiervoor dient een e-mail gericht te worden aan aanmelden@depinte.be met daarin de vermelding van:

 • naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer van het kind;
 • contactgegevens (van de vertegenwoordiger) van de ouders of andere belanghebbende: e-mailadres en telefoonnummer;
 • omschrijving van de klacht of vaststelling van de technische fout of materiële vergissing, met toevoeging van bewijsstukken.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • Indien u dit hebt ook de kids-ID

 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Indien u niet over een computer beschikt of hulp nodig hebt bij het aanmelden, kan u een afspraak maken met het Sociaal Huis van De Pinte (09 280 93 03). Zij verzorgen de inschrijving dan samen met u.